Кафеда‎ > ‎Колектив‎ > ‎

Наукові публікації_Новакова Л.В.

1. Новакова Л. В. Історіогенез формування здоров’язберігаючої компетентності людини / Л. В. Новакова // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького. Сер. : Педагогічні та психологічні науки. – 2012. – № 63. – С. 89–91.

2. Новакова Л. В. Формування культури здоров’я майбутніх лікарів як педагогічна проблема / Л. В. Новакова // Вісник Національного університету оборони України : зб. наук. праць. – 2013. – Вип. 5 (36). – С. 68–72.

3. Новакова Л. В. Міждисциплінарний комплекс професійно-прикладних психофізичних вправ для формування здоров’язберігаючої компетентності майбутніх лікарів : навч.-метод. посіб. / Л. В. Новакова. – Тернопіль : Вектор, 2014. – 32 с.

4. Новакова Л. В. Особливості формування культури здоров’я майбутніх лікарів у спеціальних медичних групах / Любов Володимирівна Новакова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. : Педагогіка. Соціальна робота. – 2014. – Вип. 30. – С. 109–111.

5. Новакова Л. В. Роль спеціальних медичних груп у формуванні культури здоров’я студентів у медичних університетах / Любов Володимирівна Новакова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. : Педагогіка. Соціальна робота. – 2014. – Вип. 31. – С. 113–114.

6. Новакова Л. В. Педагогічні умови формування культури здоров’я майбутніх лікарів у спеціальних медичних групах у процесі фізичного виховання / Любов Володимирівна Новакова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. : Педагогіка. Соціальна робота. – 2014. – Вип. 34. – С. 127–129.

7. Новакова Л. Реалізація педагогічних умов формування здоров’язберігаючої компетентності майбутніх лікарів на засадах міждисциплінарної інтеграції / Любов Новакова // Науковий вісник Чернівецького університету. Сер. : Педагогіка та психологія. – Чернівці : ЧНУ, 2015. – Вип. 759. – С. 122–131.

8. Новакова Л. Теоретичні основи формування здоров’язберігаючої компетентності майбутніх лікарів / Любов Новакова // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2015. – Вип. 19, ч. 2. – С. 194–199.

9. Новакова Л.  Міждисциплінарна інтеграція як основа формування здоров’язберігаючої компетентності майбутніх лікарів / Любов Новакова // Науковий вісник Чернівецького університету. Сер. : Педагогіка та психологія. – Чернівці : ЧНУ, 2015. – Вип. 735. – С. 123–129.

10. Новакова Л. В. Компоненти, критерії, показники, рівні та стан сформованості здоров’язберігаючої компетентності студентів медичних університетів / Любов Володимирівна Новакова // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. : Педагогіка. Соціальна робота. – 2015. – Вип. 35. – С. 122–125.

11. Новакова Л. В. Модель формування здоров’язберігаючої компетентності майбутніх лікарів на засадах міждисциплінарної інтеграції / Любов Володимирівна Новакова // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal). – Warszawa, 2015. – № 2, część 1. – S. 54–58.

Опубліковані праці апробаційного характеру

12. Новакова Л. В. Філософія культури здоров’я як соціальний феномен / Л. В. Новакова // Стратегия качества в промышленности и образовании : материалы VІІІ междунар. конф. (Варна, 8–15 июня 2012 г.) : в 3-х тт. – Дніпропетровськ-Варна, 2012. – Т. 1. – С. 284–286.

13. Новакова Л. В. Формування культури здоров’я студентів як педагогічна проблема / Л. В. Новакова // Всебічний та гармонійний розвиток особистості: актуальні проблеми сучасності : зб. статей всеукр. наук-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (Горлівка, 27 квіт. 2012 р.). – Горлівка, 2012. – С. 177–179.

14. Новакова Л. В. Історичні віхи формування культури здоров’я / Л. В. Новакова // Філософія, методологія, психолого-педагогічні аспекти формування культури здоров’язбереження : зб. тез міжрегіон. наук.-методол. семін. (Тернопіль, 14 черв. 2013 р.). – Тернопіль, 2013. – С. 40–42.

15. Новакова Л. В. Культура здоров’я майбутніх лікарів як об’єкт філософсько-аксіологічного аналізу / Л. В. Новакова // Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України : матеріали всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 15–16 трав. 2014 р.). – Тернопіль : ТДМУ «Укрмедкнига», 2014. – Ч. 2. – С. 656–657.

16. Новакова Л. В. Експериментальна перевірка ефективності педагогічних умов і моделі формування здоров’язберігаючої компетентності майбутніх лікарів на засадах міждисциплінарної інтеграції / Любов Володимирівна Новакова // Проблемы современного педагогического образования. Сер. : Педагогика и психология. – Ялта : РИО ГПА, 2015. – Вып. 49 (2). – С. 186–193.

17. Новакова Л. В. Особливості міждисциплінарної інтеграції у формуванні здоров’язберігаючої компетентності майбутніх лікарів / Л. В. Новакова // Соціальна робота та соціальна педагогіка: виклики сьогодення : матеріали доповідей та повідомлень ІІІ всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та студентів (Тернопіль, 28–29 жовт. 2015 р.). – Тернопіль : Вектор, 2015. – С. 84–88.

18. Новакова Л. В. Педагогічні умови формування здоров’язберігаючої компетентності майбутніх лікарів на засадах міждисциплінарної інтеграції / Л. В. Новакова // Психологія та педагогіка: сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 23–24 жовт. 2015 р.). – Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2015. – С. 89–92.

19. Новакова Л. В. Формування здоров’язберігаючої компетентності майбутніх лікарів як педагогічна проблема / Л. В. Новакова // Педагогіка та психологія сьогодні: постулати минулого і сучасні теорії : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 16–17 жовт. 2015 р.). – Одеса : ГО Південна фундація педагогіки, 2015. – С. 70–73.

20. Новакова Л.В., Назарук В.Л. «Формування професійно-прикладної фізичної культури студентів вищих медичних закладів на заняттях з фізичного виховання» Матеріали ІІІ-го регіонального науково-практичного семінару приуроченого 15-й річниці створення Тернопільської обласного відділення Олімпійської академії України.\ Іноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді\, 15-16 грудня 2016 року. С.132-134

21.  Н. О. Давибіда., Н. М. Безпалова, Л. В. Новакова, А. В. Руцька// Перебудова хімічного складу кісткової тканини у віковому аспекті за різних режимів рухової активності/Науково практичний журнал  «Здобутки клінічної і експериментальної медицини»

ДВНЗ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І.Я.Горбачевського» МОЗ УКРАЇНИ

I. Horbachevsky Ternopil State Medical University Achievements of Clinical

and Experimental Medicine Scientific and Practical journal 4(28)/2016 С 36-40 DOI
Comments