Кафеда‎ > ‎Колектив‎ > ‎

Наукові публікації_Шафранський В.В.

1. Фізична реабілітація у Тернопільському державному медичному університеті ім. І. Я. Горбачевського на сучасному етапі всебічної підготовки майбутніх лікарів / Н. О. Давибіда, В. Б. Коваль, В. В. Шафранський та ін. // Матеріали другого регіонального науково-практичного семінару Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка «Інноваційні підходи до фізичного виховання та спорту» (23 - 24 жовтня 2014 р.). – Тернопіль: В-во СМТ «ТАЙП», 2014. – С. 109-110.

2. Шафранський В. В. Педагогічні основи формування готовності студентської молоді до спортивно-оздоровчого туризму/ В. В. Шафранський // Матеріали другого регіонального науково-практичного семінару Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка «Інноваційні підходи до фізичного виховання та спорту» (23 - 24 жовтня 2014 р.). – Тернопіль: В-во СМТ «ТАЙП», 2014. – С. 156-157.

3. Шафранський В. В. Обґрунтування особистісно-орієнтованих технологій на заняттях з фізичного виховання у вищій школі / В. В. Шафранський // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Додаток 1 до Вип. 35, Том ІХ (60): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2015. – С.330–337.

4. Шафранський В. В. Педагогічні умови формування готовності до професійної діяльності майбутніх фахівців зі спортивно-оздоровчого туризму / В. В. Шафранський // Сучасні особливості формування і управління інноваційним потенціалом регіонального розвитку туризму та рекреації із залученням молодіжного ресурсу: зб. тез доповідей міжнар. наук.-практ. конф., (Тернопіль, 15–17 жовтня 2015) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін.]. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А. – 2015. – С.284-285 (320 с.).

5. Шафранський В. В. Основні вимоги до фахівців сфери туризму та особливості туристської освіти у вищих навчальних закладах / В. В. Шафранський // Галицький економічний вісник (спецвипуск за результатами проведення Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні особливості формування і управління інноваційним потенціалом регіонального розвитку туризму та рекреації із залученням молодіжного ресурсу» – №2(49). –2015–6 с.

6. Козак Д. В., Шафранський В.В., Коваль В.Б., Давибіда Н.О., Боднарчук В.І. Перспективи підготовки бакалаврів із фізичної реабілітаціїї у вищих навчальних закладах України в контексті інтеграції до Європейського освітнього простору. Матеріали ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю» Актуальні питання якості медичної освіти» МІНІСЧТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРОАЇНИ ДУ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ З ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ МОЗ УКРАЇНИ» ДВНЗ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО МОЗ УКРАЇНИ».

(з дистанційним підєднанням ВМ(Ф) НЗ України за допомогою відеоконференц-звязку) 12-13 травня 2016 р. Т.1., С 186-188.

7. Козак Д.В., Шафранський В.В., Коваль В.Б., Салайда І.М.  ,Організація реабілітації хворих із серцево-судинною паталогією  / Козак Д.В., Шафранський В.В., Коваль В.Б., Салайда І.М. // Вісник наукових досліджень. – Тернопіль, 2016. – Вип. 3 (84). – С. 94–96.

 8. Козак Д.В.,Шафранський В.В.,Коваль В.Б., Давибіда Н.О., Бондарчук В.І. //Перспективи підготовки бакалаврів із фізичної реабілітації у вищих навчальних закладах україни в контексті інтеграції до європейського освітнього простору./ Матеріали ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю

«Актуальні питання якості медичної освіти» (з дистанційним підєднанням ВМ (Ф) НЗ України за допомогою відеоконференц-звязку)12-13 травня 2016 року. М. Тернопіль ТОМ 1. «Укрмедкнига» . С 186-188
Comments