Кафеда‎ > ‎Колектив‎ > ‎

Завідувач кафедри — Попович Дарія Володимирівна

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

1. Козак Д.В.,  Методичні підходи до проведення занять на кафедрі фізичної реабілітації, здоров’я людини та фізичного виховання. / Козак Д.В.,  Давибіда Н.О., Безпалова Н.М. та інш. // Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному)навчальних закладах України: матеріали Всеукр. навч.-нау. конф. з міжн. Участю 15-16 трав. 2014 р. – Тернопіль: ТДМУ. –  2014. – С.237 – 240.

2. Козак Д.В. Улучшение работы по физической реабилитации и оздоровлению студенческой молодежи в спортивных секциях в процесе физического воспитания / Козак Д.В., Давибіда Н.О. Коваль В.Б. // Материалы научно-практической конференции с международным участием «Актуальные проблемы медицинской реабилитации, физиотерапии и спортивной медицины» Научный журнал по теоретическим и практическим проблемам биологии и медицины. Министерство здравоохранения республіки Узбекестан, Самарканский государственный медицинский институт. - 2014. - № 4 (80). - С.67.

3. Козак Д.В. Проведення заняття та викладання дисциплін на кафедрі фізичної реабілітації, здоров’я людини та фізичного виховання. / Козак Д.В., Давибіда Н.О., Коваль В.Б. // Спортивна медицина, лікувальна фізкультура та валеологія – 2014 // Одеський національний медичний університет. Асоціація фахівців із спортивної медицини та лікувальної фізкультури України. // XVІІ Міжнародна науково-практична конференція. Одеса, 29 – 30 травня 2014. – С. 114-115.

4.  Козак Д.В. Викладання дисциплін на кафедрі фізичної реабілітації, здоров’я людини та фізичного виховання за напрямком підготовки «Здоров’я людини». / Козак Д.В., Давибіда Н. О. // Медична освіта. –    2015. –  № 3 (67). – С. 29 – 32.

5. Козак Д.В. Санаторна реабілітація дітей та підлітків із патологією та функціональними розладами біліарної системи із зон радіоактивного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС. / Козак Д.В., Лавриненко О.М., Коваль В.Б. та інш. // Здобутки клініч. і експерим. медицини. – 2015. № 1 (22). – С. 77 78.

6. Кулинець О. Вплив дозованого фізичного навантаження на показники  фізичної працездатності та параметри системної гемодинаміки студенток/ Кулинець О., Магльована Г., Козак Д.В. // Спортивна наука України.   2015. – № 4. – С. 32 – 36. Режим доступу :http://scholar.google.com.ua/citations?user=2h219aAAAAAJ&hl=uk

7. Kozak D. V. The formation and mineralization of bone tissue under different regimes of motor activity in the age aspect. / Kozak D. , Davybida N.  // Journal of Education, Health and Sport.. – 2015. – № 5 (8.). –  С. 700. – 708. - Режим доступу

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.32374

8.  Козак Д.В. Щоденна рухова активність – запорука міцного здоров’я під час навчання студентів спеціальності «Здоров’я людини». / Козак Д.В., Коваль В.Б., Шафранський. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2015. – №2 (64). – С. 28 –32.

9. Козак Д. В. . Застосування комплексу лікувальної фізкультури у хворих з хронічним гепатитом./  Козак Д. В. , Коваль В. Б. , Давибіда Н.О. та інш. // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я». ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського» МОЗ України Всеукраїнська екологічна ліга. Головне управління держсанепідслужби у Тернопільській області. Департамент екології та природних ресурсів ТОДА. 23.квітня 2015р. –С 36-37.

10. Козак Д. В. Исследования по формированию культуры здоровья будущих врачей средствами здоровьесберегающих технологий. / Козак Д. В. .Давибіда Н.О., Назарук В.Л. // Оралдын Fылым Жарщысы: Серия педагогические науки – 2015. – №13 (144). – С.4549.

11. Козак Д. В. Фізична підготовленість студентів-медиків та педагогічні умови її покращення засобами спортивно-оздоровчого туризму. / Козак Д. В., Шафранський В. В., Безпалова Н. М. // Матеріали наук.-практ. конф. 23 квіт. 2015 р. «Довкілля і здоров’я» : Тернопіль: ТДМУ. – 2015. – С. 38 – 39.

12. Козак Д.В. Фізична реабілітація та основи здорового способу життя / Козак Д.В., Давибіда Н.О. Тернопіль: ТДМУ. – 2015. – 199 с.

13. Козак Д.В. Лікувальна фізична культура /Козак Д.В., Давибіда Н.О. . Тернопіль: ТДМУ. – 2015. – 107 с.

14. Козак Д.В. Перспективи підготовки бакалаврів із фізичної реабілітації у вищих навчальних закладах України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору/ Козак Д.В., Шафранський В. В., Коваль В. Б.  // Матеріали ХIII Всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Актуальні питання якості медичної освіти» (Тернопіль, 12–13 травня 2016 р.). – Тернопіль: ТДМУ 2016. – С. 186–188.

15. Козак Д.В. Підготовка бакалаврів з фізичної реабілітації у ТДМУ ім. І. Я. Горбачевського в контексті інтеграції до європейського освітнього простору/ Козак Д.В., Коваль В. Б. , Шафранський В. В., Давибіда Н.О. // Матеріали ХIII Всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Актуальні питання якості медичної освіти» (Тернопіль, 12–13 травня 2016 р.). – Тернопіль: ТДМУ 2016. – С. 186–188.

16. Оцінка фізичної активності у студентів та студенток / Козак Д, Сопель О., Цибульська Л.// Матеріали ХVIII Міжнародної наук.-практ. конф. «Сучасні досягнення спортивної медицини, фізичної реабілітації, фізичного виховання та валеології 2016» (Одеса, 26–27 виховання та валеології 2016» (Одеса, 26–27 травня 2016 р.). – Одеса 2016. – С. 89–90.

17. Козак Д.В. Функціональні резерви у студентів IV курсу / Козак Д.В., В. Б. Коваль, Салайда І.М., Шафранський В. В. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини  2016. –  2 (26). – С. 122.

18.  Kozak D. Plase of origin and place of residence versus level of physical activity of students of the medical university in Ternopil, Ukraine / Kozak D., Korda M, Bergier J. // Health Problems of Civilization   2016. –  Vol. 10. Iss.4. – S. 2630.

19. Popovych D. ,Physical activity levels in female students of Ternopil State Medical University / Popovych D., Bergier J., Sopel O., Tsybulska L. Korda M. // International Jornal of Medicine Research   2016. –  №2 – С. 37 – 41.

ПАТЕНТИ, ІНФОРМАЦІЙНІ ЛИСТИ, НОВОВВЕДЕННЯ

1. Інформаційний лист. Комплекс організаційних заходів при проведенні заннять в гуртках позащкільних закладів з метою підвищення адаптації до навчання в навчально-виробничіх комбінатах. /Козелко Д.В., Сергета В.М. - №13-94. - Український центр науково-медичної інформації. -  Kиїв-1994.- 2 c.      

2. Інформаційні лист. Профілактичний вплив карбацетаму на антиоксидантно-прооксидантний баланс, рівень цитолізу та ендогенної інтоксикації в умовах політравми. / Козак Д.В., Гудима А. А., Богза С. Л., Судиловська Ю. Л. - № 399-2014. -  Український центр науково медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи. -  Київ -2014. – 3 с.

  3. Пат. 63997 Україна, МПК G 09 В 23/28. Спосіб моделювання політравми / Козак Д.В.; заявник і патентовласник Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського. – № u 201104110 ; заявл. 05.04.11 ; опубл. 25.10.11, Бюл. 20.

4. Пат. 82235 Україна, МПК G 09 В 23/28. Спосіб моделювання бронхолегеневої патології / Марущак М.І., Беський В.О., Грищук Л.А., Козак Д.В.; заявник і патентовласник Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського. – № u 201301797 ; заявл. 14.02.13 ; опубл. 25.07.13, Бюл. 14.

5. Пат. № 63997 Спосіб моделювання політравми. / Козак Д.В. - № 372.1.14 - Український центр науково медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи - нововведення. - Київ – 2015. – 1 с.

 

Comments